angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

fuserposix - Online w chmurze

Uruchom fuserposix u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie fuserposix, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


fuser — wyświetla identyfikatory wszystkich procesów, które mają jeden lub więcej otwartych plików

STRESZCZENIE


utrwalacza [−cfu] filet...

OPIS


W ramach projektu utrwalacza narzędzie wypisze na standardowe wyjście identyfikatory procesów uruchomionych
system lokalny, w którym otwarty jest jeden lub więcej nazwanych plików. Wszystkie blokowe urządzenia specjalne
wymienione są procesy wykorzystujące dowolny plik na tym urządzeniu.

W ramach projektu utrwalacza narzędzie zapisze do standardowego błędu dodatkowe informacje o named
pliki wskazujące, w jaki sposób plik jest używany.

Wszelkie dane wyjściowe dla procesów działających na zdalnych systemach, które mają otwarty nazwany plik, to:
nieokreślony.

Użytkownik może potrzebować odpowiednich uprawnień do wywołania utrwalacza użyteczność.

OPCJE


W ramach projektu utrwalacza narzędzie powinno być zgodne z woluminem Base Definitions POSIX.1-2008, Sekcja
12.2, Użyteczność Składnia Wytyczne.

Obsługiwane będą następujące opcje:

−c Plik jest traktowany jako punkt montowania, a narzędzie zgłasza wszelkie pliki
otwórz w systemie plików.

−f Raport powinien dotyczyć tylko wymienionych plików.

−u Nazwa użytkownika w nawiasach powiązana z każdym identyfikatorem procesu zapisanym do
standardowe wyjście powinno być wypisane ze standardowym błędem.

OPERANDY


Obsługiwane będą następujące argumenty:

filet Ścieżka, w której ma być raportowany plik lub system plików.

STDIN


Nieużywany.

WEJŚCIE AKTA


Baza danych użytkowników.

ŚRODOWISKO ZMIENNE


Następujące zmienne środowiskowe mają wpływ na wykonanie utrwalacza:

JĘZYK Podaj wartość domyślną dla zmiennych internacjonalizacji, które nie są ustawione lub
zero. (Patrz tom Definicje podstawowe POSIX.1‐2008, Sekcja 8.2,
Umiędzynarodowienie Zmienne o pierwszeństwo internacjonalizacji
zmienne używane do określania wartości kategorii ustawień regionalnych).

LC_ALL Jeśli jest ustawiony na niepustą wartość ciągu, nadpisz wartości wszystkich pozostałych
zmienne internacjonalizacji.

LC_CTYPE Określ lokalizację dla interpretacji sekwencji bajtów danych tekstowych
jako znaki (na przykład jednobajtowe w przeciwieństwie do wielobajtowych znaków w
argumenty).

LC_MESSAGES
Określ ustawienia regionalne, które powinny być używane do wpływania na format i zawartość
komunikaty diagnostyczne zapisywane z błędem standardowym.

NLSPATH Określ lokalizację katalogów wiadomości do przetwarzania LC_MESSAGES.

ASYNCHRONICZNY WYDARZENIA


Domyślna.

STDOUT


W ramach projektu utrwalacza narzędzie zapisze identyfikator procesu dla każdego procesu przy użyciu każdego pliku podanego jako
operand na standardowe wyjście w następującym formacie:

"%D", <identyfikator_procesu>

STDERR


W ramach projektu utrwalacza narzędzie zapisuje komunikaty diagnostyczne do standardowego błędu.

W ramach projektu utrwalacza Narzędzie również napisze do standardowego błędu:

* Ścieżka do każdego nazwanego pliku jest zapisywana, a zaraz po niej następuje a .

* Dla każdego identyfikatora procesu zapisanego na standardowym wyjściu znak 'C' zostaną napisane do
błąd standardowy, jeśli proces używa pliku jako bieżącego katalogu, a
charakter 'r' zostaną zapisane ze standardowym błędem, jeśli proces używa pliku jako
jego katalog główny. Implementacje mogą pisać inne znaki alfabetyczne, aby wskazać
inne zastosowania plików.

* Kiedy −u podano opcję, znaki wskazujące na użycie pliku powinny być
bezpośrednio po nim następuje nazwa użytkownika, w nawiasach, odpowiadająca rzeczywistemu użytkownikowi
Identyfikator procesu. Jeśli nazwa użytkownika nie może być rozpoznana na podstawie rzeczywistego identyfikatora użytkownika
procesu, zamiast nazwy użytkownika należy zapisać rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu.

Gdy standardowe wyjście i błąd standardowy są kierowane do tego samego pliku, wyjście powinno być:
z przeplotem tak, że nazwa pliku pojawia się na początku każdej linii, po której następuje znak
identyfikator procesu i znaki wskazujące na użycie pliku. Następnie, jeśli −u Jest opcja
należy zapisać nazwę użytkownika lub identyfikator użytkownika dla każdego procesu używającego tego pliku.

A zostaną zapisane do standardowego błędu po ostatnim wyjściu opisanym powyżej dla
każdy filet argument.

WYDAJNOŚĆ AKTA


Brak.

ROZSZERZONY OPIS


Brak.

EXIT STATUS


Zwracane są następujące wartości wyjściowe:

0 Pomyślne zakończenie.

>0 Wystąpił błąd.

KONSEKWENCJE OF BŁĘDY


Domyślna.

W ramach projektu następujący działy informacyjny.

WNIOSEK ZASTOSOWANIE


Brak.

PRZYKŁADY


Komenda:

utrwalacza −fu .

zapisuje na standardowe wyjście identyfikatory procesów, które używają bieżącego
katalogu i zapisuje do standardowego błędu wskazanie, w jaki sposób te procesy używają
katalog i nazwy użytkowników powiązane z procesami, które używają bieżącego
katalogiem.

utrwalacza −c <uchwyt punkt>

wypisuje na standardowe wyjście identyfikatory procesów, które używają dowolnego pliku w pliku
system, który jest montowanyuchwyt punkt> i zapisuje do standardowego błędu wskazanie jak
te procesy korzystają z plików.

utrwalacza <uchwyt punkt>

wypisuje na standardowe wyjście identyfikatory procesów, które używają pliku, który jest
nazwany przezuchwyt punkt> i zapisuje do standardowego błędu wskazanie, jak te procesy przebiegają
korzystają z pliku.

utrwalacza <blok urządzenie>

zapisuje na standardowe wyjście identyfikatory procesów, które używają dowolnego pliku, który jest włączony
urządzenie nazwane przezblok urządzenie> i zapisuje do standardowego błędu wskazanie jak te
procesy korzystają z pliku.

utrwalacza −f <blok urządzenie>

zapisuje na standardowe wyjście identyfikatory procesów korzystających z plikublok
urządzenie> sam i zapisuje do standardowego błędu wskazanie, w jaki sposób te procesy są używane
plik.

RACJONALNE UZASADNIENIE


Definicja utrwalacza użyteczność jest zgodna z istniejącą praktyką.

PRZYSZŁOŚĆ KIERUNKI


Brak.

Korzystaj z fuserposix online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad