angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

iconvposix - Online w chmurze

Uruchom iconvposix u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie iconvposix, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


iconv — konwersja zestawu kodowego

STRESZCZENIE


iconv [−cs] −f z mapy −t tomapować [filet...]

iconv −f z kodu [−cs] [−t tokodować] [filet...]

iconv −t tokodować [−cs] [−f z kodu] [filet...]

iconv −l

OPIS


Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane iconv narzędzie przekonwertuje kodowanie znaków w filet od jednego zestawu kodowego do
inny i zapisz wyniki na standardowym wyjściu.

Gdy opcje wskazują, że pliki charmap są używane do określenia zestawów kodów (zobacz
OPCJE), konwersja zestawu kodowego będzie realizowana poprzez wykonanie łączenia logicznego na
symboliczne nazwy postaci w dwóch charmapach. Implementacja nie musi wspierać użytkowania
plików charmap do konwersji zestawu kodowego, chyba że symbol POSIX2_LOCALEDEF jest zdefiniowany na
system.

OPCJE


Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane iconv narzędzie powinno być zgodne z woluminem Base Definitions POSIX.1-2008, Sekcja
12.2, Użyteczność Składnia Wytyczne.

Obsługiwane będą następujące opcje:

−c Pomiń wszystkie znaki, które są nieprawidłowe w zestawie kodowym pliku wejściowego z
wyjście. Kiedy −c nie jest używany, wyniki napotkania nieprawidłowych znaków w
strumień wejściowy (albo te, które nie są znakami w zestawie kodowym
plik wejściowy lub które nie mają odpowiadającego znaku w zestawie kodowym wyjścia
plik) należy określić w dokumentacji systemu. Obecność lub brak
−c nie wpływa na status wyjścia iconv.

−f z zestawu kodów
Zidentyfikuj zestaw kodowy pliku wejściowego. Wdrożenie rozpoznaje
następujące dwie formy z zestawu kodów opcja-argument:

z kodu Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane z kodu argument-opcji nie może zawierać postać. Ono
należy interpretować jako nazwę jednego z opisów zestawu kodowego
dostarczone przez wdrożenie w nieokreślonym formacie. Prawidłowe wartości
of z kodu są zdefiniowane w implementacji.

z mapy Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane z mapy argument-opcji musi zawierać postać. Powinno
być interpretowane jako ścieżka do pliku charmap zgodnie z definicją w
tom Definicje Podstawowe POSIX.1‐2008, Sekcja 6.4, Postać zestaw
Opis filet. Jeśli ścieżka nie reprezentuje prawidłowego,
czytelny plik charmap, wyniki są niezdefiniowane.

Jeśli ta opcja zostanie pominięta, należy użyć zestawu kodowego aktualnego języka.

−l Napisz wszystkie obsługiwane z kodu i tokodować wartości na standardowe wyjście w an
nieokreślony format.

−s Pomijaj wszelkie komunikaty napisane ze standardowym błędem dotyczące nieprawidłowych znaków.
Gdy −s nie jest używany, wyniki napotkania nieprawidłowych znaków na wejściu
strumień (albo te, które nie są poprawnymi znakami w zestawie kodowym wejścia)
plik lub które nie mają odpowiedniego znaku w zestawie kodowym pliku wyjściowego)
należy określić w dokumentacji systemu. Obecność lub brak −s
nie wpływa na status wyjścia iconv.

−t tocodeset
Zidentyfikuj zestaw kodowy, który ma być użyty dla pliku wyjściowego. Wdrożenie powinno:
rozpoznać następujące dwie formy tocodeset opcja-argument:

tokodować Semantyka jest równoważna z −f z kodu opcja.

tomapować Semantyka jest równoważna z −f z mapy opcja.

Jeśli ta opcja zostanie pominięta, należy użyć zestawu kodowego aktualnego języka.

Jeśli albo −f or −t reprezentuje plik charmap, ale drugi nie jest (lub jest pomijany), lub
obie −f i −t są pomijane, wyniki są niezdefiniowane.

OPERANDY


Obsługiwane będą następujące argumenty:

filet Ścieżka do pliku wejściowego. Jeśli nie filet operandy są określone, lub jeśli a filet
operand to '-', należy użyć standardowego wejścia.

STDIN


Standardowe wejście powinno być używane tylko wtedy, gdy nie filet operandy są określone, lub jeśli a filet
operand to '-'.

WEJŚCIE AKTA


Plik wejściowy powinien być plikiem tekstowym.

ŚRODOWISKO ZMIENNE


Następujące zmienne środowiskowe mają wpływ na wykonanie iconv:

JĘZYK Podaj wartość domyślną dla zmiennych internacjonalizacji, które nie są ustawione lub
zero. (Patrz tom Definicje podstawowe POSIX.1‐2008, Sekcja 8.2,
Umiędzynarodowienie Zmienne o pierwszeństwo internacjonalizacji
zmienne używane do określania wartości kategorii ustawień regionalnych).

LC_ALL Jeśli jest ustawiony na niepustą wartość ciągu, nadpisz wartości wszystkich pozostałych
zmienne internacjonalizacji.

LC_CTYPE Określ lokalizację dla interpretacji sekwencji bajtów danych tekstowych
jako znaki (na przykład jednobajtowe w przeciwieństwie do wielobajtowych znaków w
argumenty). Podczas tłumaczenia pliku ta zmienna jest zastępowana przez
korzystanie z z kodu opcja-argument.

LC_MESSAGES
Określ ustawienia regionalne, które powinny być używane do wpływania na format i zawartość
komunikaty diagnostyczne zapisywane z błędem standardowym.

NLSPATH Określ lokalizację katalogów wiadomości do przetwarzania LC_MESSAGES.

ASYNCHRONICZNY WYDARZENIA


Domyślna.

STDOUT


Podczas −l używana jest opcja, standardowe wyjście powinno zawierać wszystkie obsługiwane z kodu i
tokodować wartości, zapisane w nieokreślonym formacie.

Podczas −l opcja nie jest używana, standardowe wyjście powinno zawierać sekwencję
znaki odczytane z plików wejściowych, przetłumaczone na określony zestaw kodowy. Nic więcej
zapisuje się na standardowe wyjście.

STDERR


Błąd standardowy stosuje się tylko do komunikatów diagnostycznych.

WYDAJNOŚĆ AKTA


Brak.

ROZSZERZONY OPIS


Brak.

EXIT STATUS


Zwracane są następujące wartości wyjściowe:

0 Pomyślne zakończenie.

>0 Wystąpił błąd.

KONSEKWENCJE OF BŁĘDY


Domyślna.

Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane następujący działy informacyjny.

WNIOSEK ZASTOSOWANIE


Użytkownik musi upewnić się, że oba pliki charmap używają tych samych nazw symbolicznych dla znaków
te dwa kody są wspólne.

PRZYKŁADY


Poniższy przykład konwertuje zawartość pliku poczta.x400 z normy ISO/IEC 6937:2001
standardowego zestawu kodów do zestawu kodów ISO/IEC 8859-1:1998 i przechowuje wyniki w
filet poczta.lokalna:

iconv −f IS6937 −t IS8859 poczta.x400 > poczta.lokalna

RACJONALNE UZASADNIENIE


Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane iconv narzędzie może być używane przenośnie tylko wtedy, gdy użytkownik dostarczy dwa pliki charmap jako
argumenty opcji. Dzieje się tak, ponieważ pojedynczy urok dostarczony przez użytkownika nie może być niezawodny
połączone z nazwami w dostarczonym przez system opisie zestawu znaków. Prawidłowe wartości dla
z kodu i tokodować są zdefiniowane wdrożeniowo i nie muszą mieć żadnego związku z
mechanizmy charmap. Jako pomoc dla interaktywnych użytkowników, −l opcja została przyjęta z
Plan 9 systemu operacyjnego. Zapisuje informacje dotyczące tych implementacji zdefiniowanych
wartości. Format jest nieokreślony, ponieważ istnieje wiele możliwych przydatnych formatów, które:
można wybrać, na przykład macierz prawidłowych kombinacji z kodu i tokodować, −l
opcja nie jest przeznaczona do używania skryptów powłoki; zgodne aplikacje będą musiały użyć
uroki.

Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane iconv narzędzie może obsługiwać konwersję między kodowaniami opartymi na ASCII i EBCDIC, ale
nie jest do tego zobowiązany. W implementacji zgodnej z XSI, dd użyteczność jest jedyna
metoda gwarantowana do obsługi konwersji między tymi dwoma zestawami znaków.

PRZYSZŁOŚĆ KIERUNKI


Brak.

Korzystaj z iconvposix online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad