Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

likwid-mpirun - Trực tuyến trên đám mây

Chạy likwid-mpirun trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh likwid-mpirun có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


likwid-mpirun - Một công cụ để khởi động và giám sát các ứng dụng MPI với LIKWID

SYNOPSIS


likwid-memsweeper [-hd] [-hostfile tên tập tin] [-nperdomain number_of_processes_in_domain]
[-Pin biểu hiện] [-omp biểu hiện] [-mpi biểu hiện] [-]

MÔ TẢ


likwid-mpirun là một ứng dụng dòng lệnh bao bọc công cụ mpirun dành riêng cho nhà cung cấp và
thêm cuộc gọi đến likwid-perfctr(1) vào chuỗi thực thi. Ứng dụng do người dùng cung cấp là
đã chạy, đo và kết quả trả về nút sao.

LỰA CHỌN


-h in thông báo trợ giúp ra đầu ra tiêu chuẩn, sau đó thoát ra.

-d in thông báo gỡ lỗi ra đầu ra tiêu chuẩn.

-hostfile tên tập tin
chỉ định các nút để lập lịch các quy trình MPI trên

-nperdomain number_of_processes_in_domain
chỉ định các quy trình cho mỗi miền sở thích (xem likwid-pin để biết thông tin về mối quan hệ
miền)

-Pin biểu hiện
chỉ định ghim để thực hiện kết hợp (xem likwid-pin để biết thông tin về mối quan hệ
miền)

-omp biểu hiện
cho phép thiết lập kết hợp. Chỉ có thể được sử dụng kết hợp với -ghim. Duy nhất có thể
giá trị là: intel

-mpi biểu hiện
chỉ định việc triển khai MPI sẽ được sử dụng bởi trình bao bọc. Khả thi
các giá trị là intelmpi, openmpi và mvapich2

-- dừng phân tích cú pháp các đối số cho likwid-mpirun, để đặt các tùy chọn cho
Bộ KH & ĐT thực hiện sau -.

THÍ DỤ


1. Đối với ứng dụng tiêu chuẩn:

likwid-mpirun -np 32 ./ứng dụng của tôi

Sẽ chạy 32 quy trình MPI, mỗi máy chủ chứa nhiều quy trình như được viết bằng ppn

2. Với ghim:

likwid-mpirun -np 32 -nperdomain S: 2 ./ứng dụng của tôi

Sẽ bắt đầu 32 quy trình MPI với 2 quy trình trên mỗi ổ cắm.

3. Đối với chạy lai:

likwid-mpirun -np 32 -Pin M0:0-3_M1:0-3 ./ứng dụng của tôi

Sẽ bắt đầu 32 quy trình MPI với 2 quy trình trên mỗi nút. Các chủ đề của quy trình đầu tiên là
được ghim vào lõi 0-3 trong NUMA miền 0 (M0). Các chuỗi OpenMP của quy trình thứ hai
được ghim vào bốn lõi đầu tiên trong NUMA miền 1 (M1)

Sử dụng likwid-mpirun trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad