Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng yêu thích OnWorks

masterha_master_switchp - Trực tuyến trên đám mây

Chạy masterha_master_switchp trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh masterha_master_switchp có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


masterha_master_switch - Chuyển máy chủ MySQL sang một trong các máy chủ nô lệ khác

SYNOPSIS


# Đối với chuyển đổi dự phòng chính

masterha_master_switch --master_state = dead --global_conf = / etc / masterha_default.cnf
--conf = / usr / local / masterha / conf / app1.cnf --dead_master_host = host1

# Đối với chuyển đổi tổng thể trực tuyến

masterha_master_switch --master_state = còn sống --global_conf = / etc / masterha_default.cnf
--conf = / usr / local / masterha / conf / app1.cnf

Xem tài liệu tham khảo trực tuyến
(http://code.google.com/p/mysql-master-ha/wiki/masterha_master_switch) để biết chi tiết.

MÔ TẢ


Xem tài liệu tham khảo trực tuyến
(http://code.google.com/p/mysql-master-ha/wiki/masterha_master_switch) để biết chi tiết.

Sử dụng masterha_master_switchp trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad

Các chương trình trực tuyến Linux & Windows mới nhất