ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

Ad


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

വെബ് ബ്രൗസറുകളിൽ ലിനക്സ് ഓൺലൈനായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വെബ് എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ - ഓൺലൈൻ

->  Chrome, FireFox എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള MacOS ഓൺലൈൻ വിപുലീകരണം

Chrome, FireFox എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള MacOS ഓൺലൈൻ വിപുലീകരണം

ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് PearOS, PearlOS, ElementaryOS എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ വിപുലീകരണമാണ് MacOS ഓൺലൈൻ വിപുലീകരണം. Chrome വെബ് സ്റ്റോറിലും Firefox മാർക്കറ്റിലും ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്: 

  ബട്ടൺ നൽകുക

  ബട്ടൺ നൽകുക

->  Chrome, FireFox എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള Windows ഓൺലൈൻ എമുലേറ്ററുകൾ വിപുലീകരണം

Chrome, FireFox എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള Windows ഓൺലൈൻ എമുലേറ്ററുകൾ വിപുലീകരണം

ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വിൻഡോസ് ഓൺലൈനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ വിപുലീകരണമാണ് Windows emulators online. Chrome വെബ് സ്റ്റോറിലും Firefox മാർക്കറ്റിലും ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്: 

  ബട്ടൺ നൽകുക

  ബട്ടൺ നൽകുക

->  Chrome, FireFox എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള കോഡി ഓൺലൈൻ XBMC മീഡിയ സെന്റർ വിപുലീകരണം

Chrome, FireFox എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള കോഡി ഓൺലൈൻ XBMC മീഡിയ സെന്റർ വിപുലീകരണം

ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ, ചിത്രം, ഗെയിം, സംഗീത സ്ട്രീമിംഗ് എന്നിവ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ വിപുലീകരണമാണ് കോഡി ഓൺലൈൻ XBMC മീഡിയ സെന്റർ.. Chrome വെബ് സ്റ്റോറിലും Firefox മാർക്കറ്റിലും ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്: 

  ബട്ടൺ നൽകുക

  ബട്ടൺ നൽകുക


Ad