انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

hbpldecode - آنلاین در ابر

اجرای hbpldecode در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS

این دستور hbpldecode است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


hbpldecode - یک جریان HBPL را به شکل قابل خواندن توسط انسان رمزگشایی کنید.

خلاصه


hbpldecode [گزینه های]فایل hbpl

شرح


hbpldecode یک جریان HBPL را به شکل قابل خواندن توسط انسان رمزگشایی می کند. HBPL یک چاپگر مبتنی بر میزبان است
زبان.

دو نسخه از HBPL موجود است.

نسخه یک یک جریان HBPL با داده های JBIG2 (؟) است. این داده ها توسط Dell 1250c استفاده می شود،
Dell C1660w، Epson AcuLaser C1700، Fuji-Xerox cp105b و چاپگرهای مشابه. اینها
چاپگرها پشتیبانی نمی شوند

نسخه دو یک جریان HBPL با داده های رمزگذاری شده JBIG است. این داده ها توسط زیراکس استفاده می شود
WorkCentre 6015، Fuji Xerox DocuPrint CM205، Dell 1355c و چاپگرهای مشابه. اینها
چاپگرها توسط foo2hbpl2-wrapper و همکاران پشتیبانی می شوند.

هر دو نسخه را می توان با hbpldecode رمزگشایی کرد.

COMMAND LINE OPTIONS


اینها گزینه هایی هستند که می توانند در خط فرمان ظاهر شوند.

-d نام اصلی
نام پایه فایل pbm. برای ذخیره هواپیماهای غیرفشرده.

-h چاپ افست فایل هگز.

-o چاپ افست فایل.

-D سطح
سطح Debug [0] را تنظیم کنید.

مثال ها


رمزگشایی یک فایل جریان HBPL، نسخه 1.

$ hbpldecode -h 1250c-mono.prn
0: \033%-12345X@PJL JOB MODE=PINTER
1f: @PJL SET STRINGCODESET=UTF8
3b: @PJL COMMENT DATE=06/01/2011
58: @PJL زمان نظر = 13:28:30
73: @PJL COMMENT DNAME=خالی - دفترچه یادداشت
96: @PJL SET JOBATTR="@LUNA=rick"
b4: @PJL SET COPIES=1
c6: @PJL SET QTY=1
d5: @PJL SET JOBATTR="@TRCH=OFF"
f2: @PJL SET DUPLEX=OFF
106: @PJL SET BINDING=LONGEDGE
120: @PJL SET RENDERMODE=GRAYSCALE
13e: @PJL SET ECONOMODE=OFF
155: @PJL SET RET=ON
165: @PJL SET JOBATTR="@IREC=OFF"
182: @PJL SET JOBATTR="@HOAD=I0A00020F"
1a5: @PJL SET JOBATTR="@JOAU=rick"
1c3: @PJL SET JOBATTR="@CNAM=RICK-VB"
1e4: @PJL SET IWAMANUALDUP=OFF
1fe: @PJL SET IWAJAMRECOVERY=AUTO
21b: @PJL SET JOBATTR="@MSIP=NORMAL"
23b: @PJL SET PAPERDIRECTION=SEF
257: @PJL SET RESOLUTION=600
26f: @PJL SET BITSPERPIXEL=8
287: @PJL SET JOBATTR="@DRDM=RASTER"
2a7: @PJL SET JOBATTR="@TCPR=33"
2c3: @PJL SET JOBATTR="@TUCR=33"
2df: @PJL SET JOBATTR="@TTRC=33"
2fb: @PJL SET JOBATTR="@TSCR=33"
317: @PJL SET JOBATTR="@GCPR=33"
333: @PJL SET JOBATTR="@GUCR=33"
34f: @PJL SET JOBATTR="@GTRC=33"
36b: @PJL SET JOBATTR="@GSCR=33"
387: @PJL SET JOBATTR="@ICPR=34"
3a3: @PJL SET JOBATTR="@IUCR=34"
3bf: @PJL SET JOBATTR="@ITRC=34"
3db: @PJL SET JOBATTR="@ISCR=34"
3f7: @PJL SET JOBATTR="@TDFT=0"
412: @PJL SET JOBATTR="@GDFT=0"
42d: @PJL SET JOBATTR="@IDFT=0"
448: @PJL ENTER LANGUAGE=HBPL
461: RECTYPE 'A' [0x41]:
462: 81 a1: 0x0
465: 82 a2: 0x7
469: 83 a2: 0x1
46d: RECTYPE 'C' [0x43]:
46e: 91 a1: 0x0
471: 92 a1: 0x1
474: 93 a1: 0x1
477: 94 a1: 0x0
47a: 95 c2: 0x0
480: 96 a1: 0x0
483: 97 c3: 0x0
489: 98 a1: 0x0
48c: 99 a4: 1 [PAGECNT]
492: 9a c4: 5104x6600 [WxH]
49c: 9b a1: 0x0
49f: 9c a1: 0x1
4a2: 9d a1: 0x9
4a5: 9e a1: 0x2
4a8: 9f a1: 0x5
4ab: a0 a1: 0x8
4ae: a1 a1: 0x0
4b1: a2 c4: 5104x6600 [WxH]
4bb: RECTYPE 'Q' [0x51]:
4bc: RECTYPE 'R' [0x52]:
4bd: a3 a1: 0x0
4c0: a4 a2: 6457 (0x1939) بایت داده...
1dfe: RECTYPE 'S' [0x53]:
1dff: RECTYPE 'D' [0x44]:
1e00: RECTYPE 'B' [0x42]:
1dff: \033%-12345X@PJL EOJ

رمزگشایی یک فایل جریان HBPL، نسخه 2.

$ hbpldecode -h 6015c-color.prn
0: 33%-12345X@PJL JOB NAME=PINTER
20: @PJL SET JOBATTR="HOST:dual.rkkda.org"
48: @PJL SET JOBATTR="USER:rick"
66: @PJL SET JOBATTR="DOCU:(stdin)"
87: @PJL SET JOBATTR="OWNR:rick"
a5: @PJL SET DUPLEX=OFF
ba: @PJL SET MEDIASOURCE=0
d2: @PJL SET RENDERMODE=COLOR
ویرایش: @PJL SET RESOLUTION=600
106: @PJL SET BITSPERPIXEL=2
11f: @PJL SET COPIES=1
132: @PJL ENTER LANGUAGE=HBPL
14c: RECTYPE JP [پارامترهای شغل]
00000000: 1b 4a 50 04 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .JP..... ........
00000010: b0 bd ac 43 00 f0 cf 08 f4 9f ac 43 59 ba a0 43 ...C.... ...CY..C
00000020: f4 9f ac 43 00 e0 cd 08 9c ba a0 43 00 f0 cf 08 ...C.... ...C....
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XNUMX ........ ........
18c: RECTYPE PS [شروع صفحه]
00000000: 1b 50 53 3c 00 14 00 00 06 19 00 00 00 78 f4 01 .PS<.... .....x..
00000010: 90 03 00 00 04 01 01 00 58 02 e0 00 00 00 e0 00 ........ X.......
00000020: 00 00 e0 00 00 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XNUMX ........ ........
w,h=5120x6406 res=600 color=1
نوع رسانه =ساده(1) اندازه کاغذ =نامه(4)
1cc: Cyan BIH:
DL = 0، D = 0، P = 1، - = 0، XY = 10240 x 6406
L0 = 128، MX = 0، MY = 0
ترتیب = 0
گزینه ها = 64 LRLTWO
51 راه راه، 0 لایه، 1 هواپیما
...داده های فیروزه ای نادیده گرفته شد...
2ac: Magenta BIH:
DL = 0، D = 0، P = 1، - = 0، XY = 10240 x 6406
L0 = 128، MX = 0، MY = 0
ترتیب = 0
گزینه ها = 64 LRLTWO
51 راه راه، 0 لایه، 1 هواپیما
...داده های سرخابی نادیده گرفته شد...
38c: زرد BIH:
DL = 0، D = 0، P = 1، - = 0، XY = 10240 x 6406
L0 = 128، MX = 0، MY = 0
ترتیب = 0
گزینه ها = 64 LRLTWO
51 راه راه، 0 لایه، 1 هواپیما
...داده های زرد نادیده گرفته شد...
46c: سیاه BIH:
DL = 0، D = 0، P = 1، - = 0، XY = 10240 x 6406
L0 = 128، MX = 0، MY = 0
ترتیب = 0
گزینه ها = 64 LRLTWO
51 راه راه، 0 لایه، 1 هواپیما
... داده های سیاه حذف شدند...
55c: RECTYPE PE [انتهای صفحه]
00000000: 1b 50 45 3c 00 00 00 00 77 00 00 00 7c 00 00 00 .PE<.... w...|...
00000010: 08 e0 cd 08 00 00 00 00 9c 55 ac bf f4 9f ac 43 ........ .U.....C
00000020: e0 a3 ac 43 00 00 00 00 19 00 00 00 75 9e 99 43 ...C.... ....u..C
00000030: 00 21 99 43 00 00 00 00 01 00 00 00 9a 0e 99 43 .!.C.... .......C
59c: \033%-12345X@PJL EOJ

با استفاده از خدمات onworks.net از hbpldecode به صورت آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad