angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

ftp-ssl — online w chmurze

Uruchom ftp-ssl u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie ftp-ssl, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


ftp — Internetowy program do przesyłania plików

STRESZCZENIE


ftp [-46piegvd] [-z debug] [-z autorebug] [-z nossl] [-z certyfikat wymagany] [-z bezpieczne]
[-z gadatliwy] [-z weryfikacja=flagi] [-z cert=plik_certyfikatu] [-z klucz=plik_klucza] [-z szyfr = lista]
[gospodarz [Port]]
ftp [-46negvd] [-z debug] [-z autorebug] [-z nossl] [-z certyfikat wymagany] [-z bezpieczne]
[-z gadatliwy] [-z weryfikacja=flagi] [-z cert=plik_certyfikatu] [-z klucz=plik_klucza] [-z szyfr = lista]
[gospodarz [Port]]

OPIS


Ftp to interfejs użytkownika do standardowego internetowego protokołu przesyłania plików. Program
umożliwia użytkownikowi przesyłanie plików do iz zdalnej witryny sieciowej.

Opcje mogą być podane w wierszu poleceń lub w interpreterze poleceń.

-4 Używaj tylko protokołu IPv4 do kontaktowania się z dowolnym hostem.

-6 Używaj tylko protokołu IPv6.

-p Użyj trybu pasywnego do przesyłania danych. Umożliwia korzystanie z FTP w środowiskach, w których a
zapora uniemożliwia połączenia ze świata zewnętrznego z powrotem do komputera klienckiego.
Wymaga, aby serwer ftp obsługiwał polecenie PASV. To jest domyślne, jeśli zostanie wywołane
as ftp.

-i Wyłącza interaktywne monitowanie podczas wielu transferów plików.

-n Ograniczenia ftp od próby „automatycznego logowania” przy pierwszym połączeniu. Jeśli automatyczne logowanie to
włączona, ftp sprawdzi .netrc (Patrz netrc(5)) plik w katalogu domowym użytkownika
dla wpisu opisującego konto na zdalnym komputerze. Jeśli nie ma wpisu, ftp
zapyta o nazwę logowania do zdalnego komputera (domyślnie jest to tożsamość użytkownika na
komputer lokalny) i, jeśli to konieczne, poproś o hasło i konto, za pomocą którego
Zaloguj Się.

-e Wyłącza edycję poleceń i obsługę historii, jeśli została skompilowana w ftp
wykonywalny. W przeciwnym razie nic nie robi.

-g Wyłącza zwielokrotnianie nazw plików.

-v Szczegółowe siły opcji ftp aby wyświetlić wszystkie odpowiedzi ze zdalnego serwera, a także
raport dotyczący statystyk transferu danych.

-d Włącza debugowanie.

-z opcja
Ustaw parametry SSL (Secure Socket Layer). Domyślnie negocjuje się przez protokół ftp
czy SSL jest dostępny po stronie serwera, a następnie go włączyć. W tym trybie możesz
połącz się zarówno z konwencjonalnymi, jak i ulepszonymi ftpd SSL.

Parametry SSL to:

debug Wyślij informacje debugowania związane z SSL na stderr.

autorebug Włącz debugowanie uwierzytelniania.

ssl Najpierw negocjuj SSL, a następnie użyj protokołu FTP. negocjacja protokołu ftp
zostaje zaszyfrowany. (Jeszcze nie zaimplementowane)

nossl, !ssl
przełączenie negocjacji SSL

certyfikat wymagany
certyfikat klienta jest obowiązkowy

bezpieczne Nie przełączaj się z powrotem do trybu nieszyfrowanego (bez SSL), jeśli SSL nie jest dostępny.

gadatliwy Bądź gadatliwy o certyfikatach itp.

zweryfikuj=int Ustaw flagi weryfikacji SSL (SSL_VERIFY_* w ssl/ssl.h ).

certyfikat=plik_certyfikatu
Użyj certyfikatu(ów) w plik_certyfikatu.

klucz =plik_klucza
Użyj klawisza(ów) w plik_klucza.

szyfr=ciph_list
Ustaw preferowane szyfry na ciph_list. (Widzieć ssl/ssl.h ).

Host klienta i opcjonalny numer portu, z którym ftp jest komunikowanie się może być
określone w wierszu poleceń. Jeśli tak się stanie, ftp natychmiast podejmie próbę ustalenia
połączenie z serwerem FTP na tym hoście; Inaczej, ftp wejdzie tłumacz poleceń
i czekaj na instrukcje użytkownika. Kiedy ftp oczekuje na polecenia od użytkownika
zachęta 'ftp>' jest dostarczana użytkownikowi. Następujące polecenia są rozpoznawane przez ftp:

! [komenda [args]]
Wywołaj interaktywną powłokę na komputerze lokalnym. Jeśli istnieją argumenty,
pierwsze jest traktowane jako polecenie do bezpośredniego wykonania, a reszta
argumenty jako jego argumenty.

$ nazwa-makra [args]
Wykonaj makro nazwa-makra który został zdefiniowany za pomocą macdef dowództwo.
Argumenty są przekazywane do makra nieglobowanego.

konto [passwd]
Podaj dodatkowe hasło wymagane przez zdalny system w celu uzyskania dostępu do
zasobów po pomyślnym zakończeniu logowania. Jeśli żaden argument nie jest
w tym, użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła do konta w trybie bez echa
tryb wprowadzania.

dodać plik-lokalny [plik-zdalny]
Dołącz plik lokalny do pliku na komputerze zdalnym. Gdyby plik-zdalny pozostało
nieokreślona, ​​lokalna nazwa pliku jest używana do nazywania zdalnego pliku po tym, jak
zmienione przez dowolnego ntrans or nmap ustawienie. Przesyłanie plików wykorzystuje bieżące ustawienia
dla rodzaj, format, tryb, Struktura.

Ascii Ustaw transfer plików rodzaj do sieci ASCII. To jest typ domyślny.

dzwon Zorganizuj dźwięk dzwonka po zakończeniu każdego polecenia przesyłania plików.

dwójkowy Ustaw transfer plików rodzaj do obsługi przesyłania obrazów binarnych.

bye Zakończ sesję FTP ze zdalnym serwerem i wyjdź ftp. Koniec pliku
również zakończy sesję i wyjdzie.

walizka Przełącz mapowanie wielkości liter w nazwie pliku na komputerze zdalnym podczas mget polecenia. Kiedy walizka
jest włączone (domyślnie jest wyłączone), nazwy plików na zdalnym komputerze z wszystkimi literami na górze
wielkość liter jest zapisywana w lokalnym katalogu z literami odwzorowanymi na małe litery.

cd zdalny katalog
Zmień katalog roboczy na zdalnym komputerze na zdalny katalog.

cdup Zmień katalog roboczy zdalnego komputera na nadrzędny dla bieżącego zdalnego
katalog roboczy maszyny.

chmod tryb Nazwa pliku
Zmień tryby uprawnień pliku Nazwa pliku na zdalnym systemie, aby tryb.

zamknięte Zakończ sesję FTP ze zdalnym serwerem i wróć do polecenia
interpretator. Wszelkie zdefiniowane makra są usuwane.

cr Przełącz usuwanie powrotu karetki podczas pobierania pliku typu ascii. Rekordy są
oznaczone przez sekwencję powrotu karetki/wysuwu wiersza podczas przesyłania pliku typu ascii.
Gdy cr jest włączone (domyślnie), powroty karetki są usuwane z tej sekwencji do
są zgodne z separatorem rekordów pojedynczego znaku końca wiersza w systemie UNIX. Zapisy w systemie innym niż UNIX
systemy zdalne mogą zawierać pojedyncze znaki nowego wiersza; kiedy transfer typu ascii jest
wykonane, te znaki nowego wiersza można odróżnić od ogranicznika rekordu tylko wtedy, gdy: cr
jest wyłączony.

qc Przełącza drukowanie znaków sterujących w danych wyjściowych poleceń typu ASCII.
Gdy ta opcja jest włączona, znaki kontrolne są zastępowane znakiem zapytania, jeśli
plik wyjściowy jest standardowym wyjściem. Jest to ustawienie domyślne, gdy standard
wyjściem jest terminal.

usunąć plik-zdalny
Usuń plik plik-zdalny na zdalnym komputerze.

debug [wartość debugowania]
Przełącz tryb debugowania. Jeśli opcjonalne wartość debugowania jest określony, jest używany do
ustaw poziom debugowania. Gdy debugowanie jest włączone, ftp drukuje każde polecenie wysłane do
maszyna zdalna, poprzedzona ciągiem '-->'

reż [zdalny katalog] [plik-lokalny]
Wydrukuj listę zawartości katalogu w katalogu, zdalny katalog,
i opcjonalnie umieszczenie wyjścia w plik-lokalny. Jeśli interaktywne podpowiedzi to
na, ftp poprosi użytkownika o sprawdzenie, czy ostatnim argumentem jest rzeczywiście
docelowy plik lokalny do odbioru reż wyjście. Jeśli nie określono katalogu,
używany jest bieżący katalog roboczy na zdalnym komputerze. Jeśli żaden plik lokalny nie jest
określone, lub plik-lokalny is -, dane wyjściowe trafiają do terminala.

odłączyć Synonim słowa zamknięte.

forma format
Ustaw transfer plików forma do format. Domyślny format to „plik”.

otrzymać plik-zdalny [plik-lokalny]
Pobierz plik-zdalny i przechowuj go na komputerze lokalnym. Jeśli plik lokalny
nazwa nie jest określona, ​​otrzymuje taką samą nazwę, jaką ma na zdalnym komputerze,
podlega zmianom pod wpływem prądu walizka, ntrans, nmap ustawienia. ten
aktualne ustawienia dla rodzaj, forma, tryb, Struktura są używane podczas przesyłania
plik.

kula Przełącz rozszerzanie nazw plików dla mdelete, mget i mput. Jeśli globalne wyświetlanie jest wyłączone
z kula, argumenty nazwy pliku są brane dosłownie i nie są rozwijane.
Globowanie za mput odbywa się jak w csh(1). Do mdelete i mget, każdy zdalny plik
nazwa jest rozwijana oddzielnie na zdalnym komputerze, a listy nie są scalane.
Rozwinięcie nazwy katalogu prawdopodobnie będzie się różnić od rozwinięcia
nazwa zwykłego pliku: dokładny wynik zależy od operacji zagranicznej
system i serwer ftp i można je wyświetlić, wykonując polecenie „mls remote-files -” Uwaga:
mget i mput nie są przeznaczone do przesyłania całych poddrzew katalogów plików.
Można to zrobić, przenosząc a smoła(1) archiwum poddrzewa (w formacie binarnym
tryb).

haszysz [przyrost]
Przełącz drukowanie znaku hash (``#'') dla każdego przesyłanego bloku danych, ale tylko w
brak argumentu. Rozmiar bloku danych jest ustawiony na 1024 bajtów przez
domyślne, ale można je zmienić za pomocą argumentu przyrost, który również akceptuje
z przyrostkami mnożników „k” i „K” dla kilobajtów, „m” i „M” dla megabajtów oraz
wreszcie „g” i „G” dla gigabajtów. Ustawienie rozmiaru aktywuje drukowanie z haszem
bezwarunkowo.

pomoc [komenda]
Wydrukuj wiadomość informacyjną o znaczeniu komenda. Jeśli żaden argument nie jest
dany, ftp wyświetla listę znanych poleceń.

bezczynny [sekund]
Ustaw licznik czasu bezczynności na zdalnym serwerze na sekund sekundy. Gdyby sekund is
pominięty, drukowany jest aktualny licznik czasu bezczynności.

Ipany Pozwól, aby program rozpoznawania adresów zwrócił dowolną rodzinę adresów.

Ipv4 Ogranicz program rozpoznawania adresów do wyszukiwania tylko adresów IPv4.

Ipv6 Ogranicz adresowanie hostów tylko do IPv6.

LCD [katalog]
Zmień katalog roboczy na komputerze lokalnym. Jeśli nie katalog is
określony, używany jest katalog domowy użytkownika.

ls [zdalny katalog] [plik-lokalny]
Wydrukuj listę zawartości katalogu na zdalnym komputerze. ten
lista zawiera wszelkie informacje zależne od systemu, które serwer wybierze
włączać; na przykład większość systemów UNIX wygeneruje dane wyjściowe za pomocą polecenia 'ls
-Ja. (Zobacz też nlist.) Gdyby zdalny katalog pozostaje nieokreślony, prąd
używany jest katalog roboczy. Jeśli interaktywne podpowiedzi są włączone, ftp poprosi
użytkownik, aby sprawdzić, czy ostatni argument jest rzeczywiście docelowym plikiem lokalnym dla
odbieranie ls wyjście. Jeśli nie określono pliku lokalnego lub jeśli plik-lokalny jest '-",
wyjście jest wysyłane do terminala.

macdef nazwa-makra
Zdefiniuj makro. Kolejne wiersze są zapisywane jako makro nazwa-makra; null
linia (kolejne znaki nowej linii w pliku lub powrót karetki z
terminala) kończy tryb wprowadzania makr. Istnieje limit 16 makr i 4096
suma znaków we wszystkich zdefiniowanych makrach. Makra pozostają zdefiniowane aż do zamknięte
wykonywane jest polecenie. Procesor makr interpretuje `$' i `\' jako specjalne
postacie. Znak `$', po którym następuje liczba (lub cyfry) jest zastępowany przez
odpowiedni argument w wierszu polecenia wywołania makra. Znak `$', po którym następuje
„i” sygnalizuje procesorowi makr, że wykonywane makro ma zostać zapętlone.
W pierwszym przebiegu `$i' jest zastępowane przez pierwszy argument wywołania makra
wiersz poleceń, w drugim przejściu jest zastępowany drugim argumentem, i tak
na. Znak `\', po którym następuje dowolny znak, jest zastępowany tym znakiem. Użyj `\'
aby zapobiec specjalnemu traktowaniu znaku `$'.

mdelete [zdalne-pliki]
usunąć zdalne-pliki na zdalnym komputerze.

mdir zdalne-pliki plik-lokalny
Polub reż, z wyjątkiem tego, że można określić wiele plików zdalnych. Jeśli jest interaktywny
podpowiadanie jest włączone, ftp poprosi użytkownika o sprawdzenie, czy ostatnim argumentem jest
w rzeczywistości docelowy plik lokalny do odbioru mdir wyjście.

mget zdalne-pliki
rozwiń zdalne-pliki na zdalnym komputerze i wykonaj otrzymać dla każdej nazwy pliku
w ten sposób wytworzony. Widzieć kula aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozszerzania nazw plików. Wynikowy plik
nazwiska zostaną następnie przetworzone zgodnie z walizka, ntrans, nmap ustawienia.
Pliki są przesyłane do lokalnego katalogu roboczego, który można zmienić
z 'katalogem lcd'; nowe katalogi lokalne można tworzyć za pomocą '! mkdir
informator'.

mkdir nazwa-katalogu
Utwórz katalog na zdalnej maszynie.

mls zdalne-pliki plik-lokalny
Polub nlist, z wyjątkiem tego, że można określić wiele zdalnych plików, a plik-lokalny
należy określić. Jeśli interaktywne podpowiedzi są włączone, ftp poprosi użytkownika o
sprawdź, czy ostatni argument jest rzeczywiście docelowym plikiem lokalnym do odbioru mls
wyjście.

tryb [nazwa trybu]
Ustaw transfer plików tryb do nazwa trybu. Domyślnym trybem jest tryb „strumieniowy”.

modtime Nazwa pliku
Pokaż czas ostatniej modyfikacji pliku na zdalnym komputerze.

mput pliki lokalne
Rozwiń symbole wieloznaczne na liście plików lokalnych podanych jako argumenty i wykonaj a położyć dla
każdy plik na liście wynikowej. Widzieć kula aby uzyskać szczegółowe informacje o rozszerzaniu nazw plików.
Otrzymane nazwy plików zostaną następnie przetworzone zgodnie z ntrans i nmap
ustawienia.

nowsza Nazwa pliku [plik-lokalny]
Pobierz plik tylko wtedy, gdy czas modyfikacji zdalnego pliku jest nowszy
że plik w bieżącym systemie. Jeśli plik nie istnieje w bieżącym
system, plik zdalny jest brany pod uwagę nowsza. W przeciwnym razie to polecenie to
identyczny z otrzymać.

nlist [zdalny katalog] [plik-lokalny]
Wydrukuj listę plików w katalogu na zdalnym komputerze. Gdyby
zdalny katalog nie jest określony, używany jest bieżący katalog roboczy. Gdyby
interaktywne podpowiedzi są włączone, ftp poprosi użytkownika o sprawdzenie, czy ostatni
argument jest rzeczywiście docelowym plikiem lokalnym do odbioru nlist wyjście. Jeśli nie
podano plik lokalny, lub jeśli plik-lokalny is -, dane wyjściowe są wysyłane do
terminal.

nmap [wzór przewyższać]
Ustaw lub wyłącz mechanizm mapowania nazw plików. Jeśli nie podano żadnych argumentów,
mechanizm mapowania nazw plików nie jest ustawiony. Jeśli podano argumenty, remote
nazwy plików są mapowane podczas mput polecenia i położyć komendy wydane bez
określona nazwa zdalnego pliku docelowego. Jeśli podano argumenty, lokalne nazwy plików
są mapowane podczas mget polecenia i otrzymać komendy wydane bez określonego
lokalna nazwa pliku docelowego. To polecenie jest przydatne podczas łączenia się z systemem innym niż UNIX
komputer zdalny z różnymi konwencjami lub praktykami nazewnictwa plików. ten
mapowanie jest zgodne z wzorcem ustalonym przez wzór i przewyższać. [Wzorzec] jest
szablon dla przychodzących nazw plików (które mogły już zostać przetworzone zgodnie z
do ntrans i walizka ustawienia). Szablonowanie zmiennych jest realizowane przez
w tym sekwencje `$1', `$2', ..., `$9' w wzór. Użyj `\', aby zapobiec
to specjalne traktowanie znaku `$'. Wszystkie inne znaki są traktowane
dosłownie i są używane do określenia nmap [wzór] wartości zmiennych. Do
przykład, podany wzór $1,$2 i nazwa pliku zdalnego „mydata.data”, $1 by
mają wartość „mydata”, a $2 mają wartość „data”. ten przewyższać
określa wynikową nazwę mapowanego pliku. Sekwencje `$1', `$2', ...., `$9'
są zastępowane wartościami wynikającymi z wzór szablon. Sekwencja
`$0' jest zastępowane oryginalną nazwą pliku. Dodatkowo sekwencja „[seq1,
seq2]” zostaje zastąpiony przez [seq1] Jeśli seq1 nie jest łańcuchem pustym; inaczej jest
zastąpiony przez seq2. Na przykład polecenie

nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

zwróci nazwę pliku wyjściowego „myfile.data” dla nazw plików wejściowych „myfile.data”
i „myfile.data.old”, „myfile.file” dla nazwy pliku wejściowego „myfile” oraz
„myfile.myfile” dla nazwy pliku wejściowego „.myfile”. Spacje mogą być uwzględnione w
przewyższać, jak w przykładzie: `nmap $1 sed "s/ *$//" > $1' . Użyj `\'
znak, aby zapobiec specjalnemu traktowaniu znaków `$','[','[' i `,'.

ntrans [cale [wyrzutki]]
Ustaw lub wyłącz mechanizm translacji znaków nazwy pliku. Jeśli nie ma żadnych argumentów
określony, mechanizm translacji znaków nazwy pliku nie jest ustawiony. Jeśli argumenty
są określone, znaki w zdalnych nazwach plików są tłumaczone podczas mput
polecenia i położyć komendy wydane bez określonej zdalnej nazwy pliku docelowego. Gdyby
argumenty są określone, znaki w lokalnych nazwach plików są tłumaczone podczas
mget polecenia i otrzymać komendy wydane bez określonej lokalnej nazwy pliku docelowego.
To polecenie jest przydatne podczas łączenia się ze zdalnym komputerem innym niż UNIX za pomocą:
różne konwencje lub praktyki nazewnictwa plików. Znaki w nazwie pliku
dopasowanie znaku w cale są zastępowane odpowiednim znakiem w
wyrzutki. Jeśli pozycja postaci jest w cale jest dłuższy niż długość
wyrzutki, znak jest usuwany z nazwy pliku.

otwarty gospodarz [Port]
Nawiąż połączenie z określonym gospodarz Serwer FTP. Opcjonalny port
można podać numer, w takim przypadku ftp spróbuje skontaktować się z serwerem FTP
w tym porcie. Jeśli automatyczne logowanie opcja jest włączona (domyślnie), ftp również spróbuje
aby automatycznie zalogować użytkownika do serwera FTP (patrz niżej).

podpowiedź Przełącz interaktywne podpowiedzi. Interaktywne monity pojawiają się podczas wielu plików
transfery, aby umożliwić użytkownikowi selektywne pobieranie lub przechowywanie plików. Gdyby
monitowanie jest wyłączone (domyślnie włączone), any mget or mput przeniesie wszystko
pliki i dowolne mdelete usunie wszystkie pliki.

pełnomocnik polecenie ftp
Wykonaj polecenie ftp na dodatkowym połączeniu kontrolnym. To polecenie pozwala
jednoczesne połączenie z dwoma zdalnymi serwerami ftp w celu przesyłania plików między
dwa serwery. Pierwszy pełnomocnik polecenie powinno być otwarty, aby ustanowić
przyłącze sterowania wtórnego. Wpisz polecenie „proxy?” zobaczyć inne ftp
komendy wykonywalne w połączeniu drugorzędnym. Zachowują się następujące polecenia
inaczej poprzedzona przez pełnomocnik: otwarty nie zdefiniuje nowych makr w trakcie
proces automatycznego logowania, zamknięte nie usunie istniejących definicji makr, otrzymać i
mget przesyłać pliki z hosta na głównym połączeniu kontrolnym do hosta
na przyłączu sterowania wtórnego, oraz położyć, mput, dodać przesyłać pliki
z hosta na drugorzędnym połączeniu sterowania do hosta na głównym
połączenie sterujące. Transfery plików stron trzecich zależą od obsługi ftp
polecenie PASV protokołu przez serwer w dodatkowym połączeniu sterującym.

położyć plik-lokalny [plik-zdalny]
Przechowuj plik lokalny na komputerze zdalnym. Gdyby plik-zdalny pozostaje nieokreślony,
lokalna nazwa pliku jest używana po przetworzeniu zgodnie z dowolnym ntrans or nmap
ustawienia w nazywaniu pliku zdalnego. Przesyłanie plików wykorzystuje bieżące ustawienia dla
rodzaj, format, tryb, Struktura.

Pwd Wydrukuj nazwę bieżącego katalogu roboczego na zdalnym komputerze.

porzucić Synonim słowa bye.

zacytować arg1 arg2 ...
Podane argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera FTP.

Odbierz plik-zdalny [plik-lokalny]
Synonim get.

odzyskać plik-zdalny [plik-lokalny]
Reget zachowuje się jak get, z wyjątkiem tego, że jeśli plik-lokalny istnieje i jest mniejsza niż
plik-zdalny, plik-lokalny domniemywa się, że jest to częściowo przeniesiona kopia
plik-zdalny a transfer jest kontynuowany od pozornego punktu awarii.
If plik-lokalny nie istnieje ftp nie pobierze pliku. To polecenie jest przydatne
podczas przesyłania bardzo dużych plików przez sieci, które są podatne na porzucanie
połączeń.

pomoc zdalna [nazwa-polecenia]
Poproś o pomoc ze zdalnego serwera FTP. Jeśli nazwa-polecenia jest określony to jest
dostarczony do serwera.

stan zdalny [Nazwa pliku]
Bez argumentów pokaż stan zdalnej maszyny. Gdyby Nazwa pliku jest specyficzne,
pokaż stan Nazwa pliku na zdalnym komputerze.

przemianować [od] [do]
Zmień nazwę pliku od na zdalnym komputerze, do pliku do.

nastawić Wyczyść kolejkę odpowiedzi. To polecenie ponownie synchronizuje sekwencjonowanie poleceń/odpowiedzi z
zdalny serwer FTP. Po naruszeniu może być konieczna ponowna synchronizacja
protokołu ftp przez zdalny serwer.

restart znacznik
Uruchom ponownie natychmiast po otrzymać or położyć we wskazanym znacznik. W systemie UNIX
systemów, znacznik jest zwykle przesunięciem bajtowym w pliku.

rmdir nazwa-katalogu
Usuń katalog na zdalnym komputerze.

runiczny Przełącz przechowywanie plików w systemie lokalnym z unikalnymi nazwami plików. Jeśli plik
już istnieje z nazwą równą docelowej lokalnej nazwie pliku dla a otrzymać or mget
do nazwy dodawane jest „.1”. Jeśli wynikowa nazwa pasuje do innej
istniejącego pliku, do oryginalnej nazwy dodawane jest „.2”. Jeśli ten proces
kontynuuje do „.99”, drukowany jest komunikat o błędzie, a transfer nie jest wykonywany
odbywać się. Wygenerowana unikalna nazwa pliku zostanie zgłoszona. Zauważ, że runiczny
nie wpłynie na lokalne pliki generowane z polecenia powłoki (patrz poniżej). ten
wartość domyślna jest wyłączona.

wysłać plik-lokalny [plik-zdalny]
Synonim słowa put.

sendport Przełącz użycie poleceń PORT. Domyślnie, ftp spróbuje użyć PORT
polecenie podczas nawiązywania połączenia dla każdego transferu danych. Korzystanie z PORT
polecenia mogą zapobiegać opóźnieniom podczas wykonywania wielu transferów plików. Jeśli
polecenie PORT kończy się niepowodzeniem, ftp użyje domyślnego portu danych. Kiedy korzystanie z PORT
komendy są wyłączone, nie będą podejmowane żadne próby użycia komend PORT dla poszczególnych danych
przenosić. Jest to przydatne w przypadku niektórych implementacji FTP, które ignorują PORT
polecenia, ale błędnie wskazują, że zostały zaakceptowane.

witryna internetowa arg1 arg2 ...
Podane argumenty są wysyłane dosłownie do zdalnego serwera FTP jako SITE
dowództwo.

rozmiar Nazwa pliku
Rozmiar zwrotu Nazwa pliku na zdalnym komputerze.

status Pokaż aktualny stan ftp.

struct [nazwa-struktury]
Ustaw transfer plików Struktura do nazwa-struktury. Domyślna struktura „strumienia”
Jest używane.

sunique Przełącz przechowywanie plików na zdalnym komputerze pod unikalnymi nazwami plików. Zdalny ftp
serwer musi obsługiwać polecenie STOU protokołu ftp w celu pomyślnego zakończenia. ten
zdalny serwer zgłosi unikalną nazwę. Wartość domyślna jest wyłączona.

system Pokaż typ systemu operacyjnego działającego na zdalnym komputerze.

tenex Ustaw typ transferu plików na wymagany do komunikowania się z maszynami TENEX.

wyśledzić Przełącz śledzenie pakietów.

rodzaj [Wpisz imię]
Ustaw transfer plików rodzaj do Wpisz imię. Jeśli nie określono typu, bieżący
typ jest drukowany. Domyślnym typem jest sieć ASCII.

umask [nowa maska]
Ustaw domyślną maskę na zdalnym serwerze na nowa maska. Jeśli nowa maska jest pominięty,
wypisywana jest aktualna umask.

użytkownik Nazwa użytkownika [hasło] [konto]
Zidentyfikuj się na zdalnym serwerze FTP. Jeśli hasło nie jest określony
a serwer tego wymaga, ftp poprosi o to użytkownika (po wyłączeniu
lokalne echo). Jeżeli konto pole nie jest określone, a serwer FTP wymaga
użytkownik zostanie o to poproszony. Jeżeli konto pole jest określone, an
polecenie konta zostanie przekazane do zdalnego serwera po sekwencji logowania
wypełnione, jeśli zdalny serwer nie wymagał tego do logowania. Chyba, że ftp is
wywoływany z wyłączonym „automatycznym logowaniem”, proces ten jest wykonywany automatycznie wł
początkowe połączenie z serwerem FTP.

gadatliwy Przełącz tryb szczegółowy. W trybie szczegółowym wszystkie odpowiedzi z serwera FTP są
wyświetlane użytkownikowi. Ponadto, jeśli opcja verbose jest włączona, podczas przesyłania plików
kończy się, raportowane są statystyki dotyczące efektywności transferu. Za pomocą
domyślnie gadatliwy jest włączony.

? [komenda]
Synonim pomocy.

Argumenty poleceń, które mają osadzone spacje, mogą być ujęte w cudzysłów `"'.

PRZERWIANIE A FILE TRANSFER


Aby przerwać przesyłanie plików, użyj klawisza przerwania terminala (zwykle Ctrl-C). Wysyłanie
transfery zostaną natychmiast wstrzymane. Odbieranie transferów zostanie zatrzymane przez wysłanie ftp
protokołu ABOR do zdalnego serwera i odrzuca wszelkie dalsze otrzymane dane. ten
szybkość, z jaką jest to realizowane, zależy od obsługi ABOR przez zdalny serwer
przetwarzanie. Jeśli zdalny serwer nie obsługuje polecenia ABOR, znak zachęty „ftp>” spowoduje:
nie pojawiają się, dopóki zdalny serwer nie zakończy wysyłania żądanego pliku.

Sekwencja klawiszy przerwania terminala zostanie zignorowana, gdy: ftp ukończył jakieś lokalne
przetwarza i oczekuje na odpowiedź ze zdalnego serwera. Długie opóźnienie w tym trybie może:
wynika z opisanego powyżej przetwarzania ABOR lub z nieoczekiwanego zachowania pilota
serwer, w tym naruszenia protokołu ftp. Jeśli opóźnienie wynika z nieoczekiwanego
zachowanie serwera zdalnego, lokalne ftp program musi zostać zabity ręcznie.

FILE NAZWA KONWENCJE


Pliki określone jako argumenty do ftp polecenia są przetwarzane zgodnie z następującymi regułami.

1. Jeśli nazwa pliku '-' jest określony, stdin (do czytania) lub stdout (do pisania) to
używany.

2. Jeśli pierwszym znakiem nazwy pliku jest „|”, reszta argumentu to
interpretowane jako polecenie powłoki. Ftp następnie rozwidla muszlę, używając popować(3) z
dostarczony argument i odczytuje (zapisuje) ze standardowego wyjścia (stdin). Jeśli polecenie powłoki
zawiera spacje, argument musi być ujęty w cudzysłów; np. „" ls -lt"". Szczególnie przydatne
Przykładem tego mechanizmu jest: „dir more”.

3. Niepowodzenie powyższych sprawdzeń, jeśli włączone jest „globbing”, lokalne nazwy plików są rozwijane
zgodnie z zasadami stosowanymi w csh(1); por kula Komenda. Jeśli ftp komenda
oczekuje pojedynczego pliku lokalnego (.eg położyć), tylko pierwsza nazwa pliku wygenerowana przez
Wykorzystywana jest operacja „globowania”.

4. Dla mget polecenia i otrzymać polecenia z nieokreślonymi lokalnymi nazwami plików, lokalny
filename to zdalna nazwa pliku, która może zostać zmieniona przez walizka, ntranslub nmap
ustawienie. Wynikowa nazwa pliku może być następnie zmieniona, jeśli runiczny jest włączone.

5. Dla mput polecenia i położyć polecenia z nieokreślonymi zdalnymi nazwami plików, zdalny
filename to lokalna nazwa pliku, która może zostać zmieniona przez ntrans or nmap ustawienie. ten
wynikowa nazwa pliku może być następnie zmieniona przez zdalny serwer, jeśli: sunique jest włączone.

FILE TRANSFER PARAMETRY


Specyfikacja FTP określa wiele parametrów, które mogą wpływać na transfer plików. ten rodzaj
może być jednym z „ascii”, „image” (binarny), „ebcdic” i „lokalny rozmiar bajtów” (dla PDP-10 i
PDP-20 głównie). Ftp obsługuje transfery plików typu ascii i image, a także local byte
rozmiar 8 dla tenex transfery trybu.

Ftp obsługuje tylko domyślne wartości dla pozostałych parametrów przesyłania plików: tryb, forma,
i struct.

ŚRODOWISKO


Ftp wykorzystuje następujące zmienne środowiskowe.

HOME Dla domyślnej lokalizacji .netrc plik, jeśli taki istnieje.

POWŁOKA Dla domyślnej powłoki.

Korzystaj z ftp-ssl online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad