انگلیسیفرانسویاسپانیایی

Ad


فاویکون OnWorks

نرم افزار رایگان لینوکس برای دانلود و اجرای آنلاین در OnWorks

دانلود رایگان MinGW - Minimalist GNU for Windows app برای اجرای آنلاین win Wine در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه ویندوز با نام MinGW - Minimalist GNU برای ویندوز است که آخرین نسخه آن را می توان با عنوان Other-README دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه PortableApps.com ویندوز برای اجرای آنلاین Win Wine در اوبونتو به صورت آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه ویندوز با نام PortableApps.com است که آخرین نسخه آن را می توان با نام PortableApps.com_Platform_Setup_16.0.1.paf.exe دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان GTK+ برای Windows Runtime Environment برنامه ویندوز برای اجرای آنلاین win Wine در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه Windows با نام GTK+ برای Windows Runtime Environment است که آخرین نسخه آن را می توان با عنوان gtk2-runtime-2.24.10-2012-10-10-ash.exe دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان Code:: برنامه ویندوز را برای اجرای آنلاین Win Wine در اوبونتو به صورت آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین مسدود می کند.

این برنامه ویندوز با نام Code::Blocks است که آخرین نسخه آن را می توان با عنوان sdk.chm دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

Ad

دانلود رایگان برنامه Windows Notepad++ Plugin Manager (repo قدیمی) برای اجرای آنلاین win Wine در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه ویندوز با نام Notepad++ Plugin Manager (مخزن قدیمی) است که آخرین نسخه آن را می توان با نام PluginManager_1.0.8_UNI.zip دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه movistartv ویندوز برای اجرای آنلاین Win Wine در اوبونتو به صورت آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه ویندوز با نام movistartv است که آخرین نسخه آن را می توان با نام MovistarTV.python.script-1.0.0.zip دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه Dev-C++ Windows برای اجرای آنلاین Wine Wine در اوبونتو به صورت آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه ویندوز با نام Dev-C++ است که آخرین نسخه آن را می توان با نام Dev-Cpp5.11TDM-GCC4.9.2Setup.exe دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه ضد میکروبی ویندوز برای اجرای آنلاین Win Wine در اوبونتو به صورت آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه ویندوز با نام antimicro است که آخرین نسخه آن را می توان با نام Release2.23.tar.gz دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

سرورها یا برنامه های بیشتر...


سرورها و ایستگاه های کاری رایگان

دانلود برنامه های ویندوز و لینوکس

Ad